CMake – Một ví dụ đơn giản

Trong bài tôi đã giới thiệu qua về CMake. Như ta đã biết nó cung cấp tính tăng giúp việc sinh ra Makefile một cách hiệu quả. Nhất là đối với các dự án phức tạp. Nó cũng cung cấp thêm các bộ sinh khác để sinh cấu trúc quản lý source cho các IDE khác nhau như Visual Studio, KDE.
Trong giới hạn, tôi sẽ nói về việc sử dụng CMake để build một simple project trên cả Windows và Linux.

Ta vẫn xoay quanh ví dụ kinh điển là tạo chương trình Hello World, nhưng yêu cầu hiển thị câu đó trên ít nhất 3 ngôn ngữ. ja,en,vi. Chương trình sẽ viết bằng ngôn ngữ C.

(Link tham khảo)
Ví dụ được thực hiện trong thư mục /home/oedev/Code/CMake

Nội dung chính gồm các phần sau,
1. Chương trình Hello World cho En.
2. Thêm ngôn ngữ Ja, Vi vào chương trình trên.
3. Thêm ngôn ngữ Ja, Vi trong một tình huống khác.

Tiếp tục đọc