Một số thuật ngữ về giao thông thông minh

  1. ITS – Intelligen Transport System : Hệ thống giao thông thông minh
  2.  ETC – Electronic Toll Collection : Tập hợp các hệ thống toán toán phí điện tử
  3. OBU – On-Board Unit : Thiết bị gắn vào phương tiện giao thông
  4. RDU – Road Side Unit : Thiết bị đặt ở các trạm thu phí, thường là 1 hoặc 1 vài Anten được kết nối với một hệ thống máy tính.
  5. <Còn nhiều>