Trường Remain Length trong MQTT Fixed Header

Như ta đã biết trong bản gốc và bản tiếng Việt của giao thức MQTT, đơn vị truyền tin trong MQTT là message. Message chứa 2 phần cơ bản là Header (phần mô tả thuộc tính dữ liệu) và Payload (phần mô tả dữ liệu). Phần header chứa 2 phần nữa là Header có độ dài cố định và Header có độ dài thay đổi được.

Hầu hết các trường của phần Header cố định đều khá dễ hiểu, duy chỉ có 1 trường tương đối khó hiểu. Đó là Remain Length (độ dài còn lại). Trường này cho biết độ dài của phần phía sau Header cố định (chính là Header có độ dài thay đổi và phần Payload).

RemainLength.png

Remain Length : là trường giá trị nằm trong phần header, miêu tả độ dài phần header

Cờ Retain và QoS trong message PUBLISH

Giao thức MQTT dựa trên mô hình publisher/subscriber (nhà cung cấp/người sử dụng), publisher có dữ liệu trên một lĩnh nào đó (được đại diện bằng các topic), phía subscriber (người mong muốn thông tin) sẽ mong muốn thông tin trên môt lĩnh vực nào đó (cũng được miêu tả bằng topic). Môt anh trung gian ở giữa sẽ nhận từ rất nhiều anh cung cấp trên rất nhiều lĩnh vực, sau đó xem xét, thông tin phù hợp để gửi đến những người sử dụng mà anh trung gian này biết.

Message PUBLISH được gửi từ publisher đến server (hay broker, hay chính là anh trung gian) để cung cấp thông tin.

Bài này nói về 2 trường của message PUBLISH, đó là QoS và Retain. Và 2 trường này tuy nằm ở phần header cố định (có trên mọi message). Về trường QoS chỉ được sử dụng ở 3 Message, trong đó PUBLISH (dùng cả 3 level 0, 1, 2), SUBSCRIBE và UNSUBSCRIBE (chỉ dùng level 1). Bài này chỉ nói về message PUBLISH thôi.

  1. Trường QoS
  2. Trường Retain
  3. Ví dụ thực tế với mosquitto

Tiếp tục đọc