Sử dụng Patch và Diff


Patch, hay người ta vẫn gọi là các bản vá, víu gì đó. Cũng thấy khái niệm này từ lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ phát sinh nhu cầu sử dụng vì đa số các dự án mình từng làm đều dùng Server SVN tập trung. Mọi thay đổi đều có quản lý chặt chẽ, cũng ít khi rẽ quá nhiều nhánh (branch).
Gần đây, bắt buộc phải nghĩ đến việc sử dụng 2 tool này vì phải update source trên máy thật (một board mạch) chỉ hỗ trợ truyền Serial. :((
Sau nhiều lần truyền source, dù đã nén bằng tar, cũng mất đến 20-30 phút, mình không thể chịu nổi nữa. Thế là hỏi thầy google. Thấy có 2 command khá thông dụng để giải quyết vấn đề này.

Tư tưởng khá đơn giản, thay vì update toàn bộ source bằng cách nén source muốn test và chuyển vào máy thật như mình đang làm, giờ chỉ tải phần thay đổi vào máy rồi đưa phần thay đối đó lên source cũ.

Cũng có 1 cách là lấy tập các file thay đổi rồi ghi đè, nhưng cách đó có vẻ không hiệu quả bằng cách dùng 2 command PatchDiff

Diff sẽ tạo ra file chứa các thay đổi của phiên bản cũ so với phiên bản mới, file .patch. (thường được thực hiện trên môi trường phát triển)
Patch sẽ đưa các thay đổi được ghi trong file .patch sang source cũ. (thường được thực hiện trên môi trường chạy – tức Runtime)
Chú ý rằng, patch, diff chỉ thực hiện với các file text thôi.
Các file binary thì phải dùng lệnh khác.

Ta hãy bắt đầu sử dụng với một vài tình huống thực tế dựa trên các thao tác cơ bản là thêm, sửa, xóa.

Giả sử ta có 1 source như sau:

 1. Thêm file
 2. Sửa file
 3. Xóa file
 4. Đổi tên file
 5. Thêm thư mục
 6. Xóa thư mục

Giả sử ta đã có 1 phiên bản source với 2 phiên bản sau:

greetings-1.0
├── main.c
└── version.h
greetings-1.0-mod
├── greetings.h
├── main.c
└── version.h
1. Thêm file

Các file main.c, *version.h ở cả 2 bản 1.01.0-mod giống hệt nhau.
Giờ ta sẽ thực hiện cập nhật các thay đổi từ 1.0-mod sang cho 1.0.

Tạo patch file sử dụng diff.

diff -uprN greetings-1.0 greetings-1.0-mod > patch_1.0-mod.patch

Nội dung file patch sẽ như sau:

$ cat patch_1.0-mod.patch 
diff -uprN greetings-1.0/greetings.h greetings-1.0-mod/greetings.h
--- greetings-1.0/greetings.h  1970-01-01 09:00:00.000000000 +0900
+++ greetings-1.0-mod/greetings.h  2016-09-12 13:43:09.128523777 +0900
@@ -0,0 +1,5 @@
+#ifndef __GREETINGS_HEADER__
+#define __GREETINGS_HEADER__
+
+void greetings_vi();
+#endif

Thực hiện bản patch này trên biên bản 1.0 bằng command patch như sau:

$cd greetings-1.0
$patch -u < ../patch_1.0-mod.patch
patching file greetings.h

Source của 1.0 đã được patch, kiểm tra với tree

greetings-1.0
├── greetings.h
├── main.c
└── version.h
greetings-1.0-mod
├── greetings.h
├── main.c
└── version.h

Vì một lý do nào đó, ta muốn quay lại phiên bản 1.0 ban đầu, tức là lúc chưa patch. Ta có thể thực hiện như sau:

$cd greetings-1.0
$patch -uR < ../patch_1.0-mod.patch
patching file greetings.h

Patch sẽ rollback toàn bộ nội ung đã thay đổi ở bước trên, nội dung 1.0 sẽ trở lại như đầu, khi chưa có file greetings.h.

2. Sửa file

Ta copy phiên bản 1.0 thanh 1.0-mod2 rồi thêm 1 dòng vào main.c, để nó trở thành như sau:

#include<stdio.h>
#include"version.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
  // Add in v1.0-mod2
  printf("--This is sample source for patch/diff usage demo\n");

  printf("--Version--info--\n");
  printf("MAJOR  =%d\n",VERSION_MAJOR);
  printf("MINOR  =%d\n",VERSION_MINOR);
  printf("REVSION =%d\n",REVISION_NUMBER);

  return 0;
}

Và thay đổi REVISON_NUMBER trong vesion.h lên 2.
Ok, ta có 2 file thay đổi.

Tạo patch:

diff -uprN greetings-1.0 greetings-1.0-mod2 > patch_1.0-mod2.patch

Nội dung patch_1.0-mod2.patch:

diff -uprN greetings-1.0/main.c greetings-1.0-mod2/main.c
--- greetings-1.0/main.c  2016-09-12 10:45:17.584502129 +0900
+++ greetings-1.0-mod2/main.c  2016-09-12 14:05:17.883121135 +0900
@@ -3,6 +3,9 @@

 int main(int argc, char* argv[])
 {
+  // Add in v1.0-mod2
+  printf("--This is sample source for patch/diff usage demo\n");
+
  printf("--Version--info--\n");
  printf("MAJOR  =%d\n",VERSION_MAJOR);
  printf("MINOR  =%d\n",VERSION_MINOR);
diff -uprN greetings-1.0/version.h greetings-1.0-mod2/version.h
--- greetings-1.0/version.h 2016-09-12 11:46:31.463883113 +0900
+++ greetings-1.0-mod2/version.h  2016-09-12 14:09:00.274072101 +0900
@@ -3,5 +3,5 @@
 // Version :
 #define VERSION_MAJOR 1
 #define VERSION_MINOR 0
-#define REVISION_NUMBER 0
+#define REVISION_NUMBER 2
 #endif

Apply bản patch này lên 1.0:

$cd greetings-1.0
$patch -u < ../patch_1.0-mod2.patch
patching file main.c
patching file version.h

Như vậy 1.0 sẽ được cập nhật.
Tất nhiên ta có thể sử dụng tham số *-R (Reverse) để xóa bỏ toàn bộ thay đổi mà bản patch mod2 đã làm.

3. Xóa file

Ta copy 1.0 thành 1.0-mod3, và xóa file main.c:

Làm tương tự các bước như trên ta sẽ có
Nội dung patch_1.0-mod3.patch:

$ cat patch_1.0-mod3.patch 
diff -uprN greetings-1.0/main.c greetings-1.0-mod3/main.c
--- greetings-1.0/main.c  2016-09-12 14:13:52.187548541 +0900
+++ greetings-1.0-mod3/main.c  1970-01-01 09:00:00.000000000 +0900
@@ -1,12 +0,0 @@
-#include<stdio.h>
-#include"version.h"
-
-int main(int argc, char* argv[])
-{
-  printf("--Version--info--\n");
-  printf("MAJOR  =%d\n",VERSION_MAJOR);
-  printf("MINOR  =%d\n",VERSION_MINOR);
-  printf("REVSION =%d\n",REVISION_NUMBER);
-
-  return 0;
-}

Ta thực hiện bản patch này trên 1.0, và có kết quả như sau:

greetings-1.0
└── version.h
greetings-1.0-mod3
└── version.h

Thử rollback lại rollback lại bản patch vừa rồi, ta vẫn có được kết quả như mong muốn:

greetings-1.0
├── main.c
└── version.h
greetings-1.0-mod3
└── version.h
4. Đổi tên file

Ta copy 1.0 thành 1.0-mod4, rồi đổi main.c thành main_app.c.
Ta vẫn thực hiện được các bước như ở 2,3,4 và có được kết quả mong muốn.
Xem qua file patch, ta có thể thấy phép đổi tên sẽ tương đương với phép xóa file có tên cũ và thêm file có tên mới với cũng nội dung.

$ cat patch_1.0-mod4.patch 
diff -uprN greetings-1.0/main_app.c greetings-1.0-mod4/main_app.c
--- greetings-1.0/main_app.c  1970-01-01 09:00:00.000000000 +0900
+++ greetings-1.0-mod4/main_app.c  2016-09-12 14:23:11.569704749 +0900
@@ -0,0 +1,12 @@
+#include<stdio.h>
+#include"version.h"
+
+int main(int argc, char* argv[])
+{
+  printf("--Version--info--\n");
+  printf("MAJOR  =%d\n",VERSION_MAJOR);
+  printf("MINOR  =%d\n",VERSION_MINOR);
+  printf("REVSION =%d\n",REVISION_NUMBER);
+
+  return 0;
+}
diff -uprN greetings-1.0/main.c greetings-1.0-mod4/main.c
--- greetings-1.0/main.c  2016-09-12 14:20:47.563705673 +0900
+++ greetings-1.0-mod4/main.c  1970-01-01 09:00:00.000000000 +0900
@@ -1,12 +0,0 @@
-#include<stdio.h>
-#include"version.h"
-
-int main(int argc, char* argv[])
-{
-  printf("--Version--info--\n");
-  printf("MAJOR  =%d\n",VERSION_MAJOR);
-  printf("MINOR  =%d\n",VERSION_MINOR);
-  printf("REVSION =%d\n",REVISION_NUMBER);
-
-  return 0;
-}
5. Thêm thư mục

Ta cũng copy 1.0 thành 1.0-mod5, và thêm vào thư mục trống lib.
Khi thực hiện diff, ta không thấy có sự khác nhau nào được sinh ra.
vì thế không có bản patch nào trong trường hợp thêm 1 thư mục rỗng.

Việc thay đổi tham số của câu lệnh diff không tính đến ở đây.

Giờ ta thêm 1 file vào thư mục lib xem sao?
Cấu trúc thư mục mới của 1.0-mod5:

greetings-1.0-mod5
├── lib
│   └── abc.c
├── main.c
└── version.h

Ta tiến hành lại các bước tạo patch và apply patch như đã làm.
Patch file có nội dung như sau:

$ cat patch_1.0-mod5.patch 
diff -uprN greetings-1.0/lib/abc.c greetings-1.0-mod5/lib/abc.c
--- greetings-1.0/lib/abc.c 1970-01-01 09:00:00.000000000 +0900
+++ greetings-1.0-mod5/lib/abc.c  2016-09-12 14:35:25.920931214 +0900
@@ -0,0 +1,6 @@
+#include<stdio.h>
+
+void abc_initialize()
+{
+  // Code later
+}

Khi thực hiện apply patch file trên 1.0, lệnh ta vẫn dùng sẽ không tạo ra thư mục mà ta chỉ thấy có file xuất hiện thôi.
Đã thử thay đổi 1 vài tham số, và lệnh dưới đây đã chạy:

$cd greetings-1.0
$ patch -u -p1 < ../patch_1.0-mod5.patch
$ tree .
├── lib
│   └── abc.c
├── main.c
└── version.h

p1 : ở đây được hiểu là sẽ bỏ qua 1 lần /.

6. Xóa thư mục

Giờ ta lấy copy 1.0-mod5 thanh 1.0-mod5r, rồi xóa bỏ thư mục lib.
Nội dung bản patch như sau:

oedev@OEDEV-Ubuntu:~/geek/patchdiff$ cat patch_1.0-mod5r.patch 
diff -uprN greetings-1.0-mod5/lib/abc.c greetings-1.0-mod5r/lib/abc.c
--- greetings-1.0-mod5/lib/abc.c  2016-09-12 14:35:25.920931214 +0900
+++ greetings-1.0-mod5r/lib/abc.c  1970-01-01 09:00:00.000000000 +0900
@@ -1,6 +0,0 @@
-#include
-
-void abc_initialize()
-{
-  // Code later
-}

Khi apply patch, thì tương tự như trên ta cần thêm p0

$patch -u -p1 <../patch_1.0-mod5r.patch
patching file lib/abc.c

One thought on “Sử dụng Patch và Diff

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s